Specustawa Covid-19 do poprawki. Zmiany dotyczą również PSP

Powstał projekt nowelizacji tzw. specustawy koronawirusowej, określany mianem „tarczy antykryzysowej”. Jak się okazuje uchwalona niespełna 20 dni temu ustawa wymaga szeregu, poprawek i uzupełnień. Kilka zmian dotyczy również funkcjonariuszy PSP.

W sobotę (21.03) przedstawiony został projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jest to obszerny katalog zmian dotykających wielu sfer życia społecznego i gospodarki. Nowelizacja ustawy – jak piszą jej autorzy w uzasadnieniu – przede wszystkim  wprowadza rozwiązania, które mają „na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym tej sytuacji”. Projekt – czytamy dalej – „dokonuje on szeregu zmian w specustawie, nie tylko poszerzając i rozwijając niektóre występujące już w niej rozwiązania, ale także wprowadzając nowe mechanizmy”. Wśród propozycji znalazła się jedna istotna dla służb mundurowych, w tym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Specustawa uchwalona 2 marca br. w art. 3 wprowadziła zasadę, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków wobec pracodawcy w określonym czasie w domu, czyli w ramach tzw. pracy zdalnej. Jak się okazało, z takiego rozwiązania skorzystać nie mogli jednak funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej. Powód oczywiście prozaiczny. Mundurowi, bowiem nie są zatrudnieni na umowę o pracę, a więc regulacja ta w dotychczasowym kształcie ich nie obejmowała. Powstałą w ten sposób lukę prawną projektodawca postanawia wypełnić dodając przepis, który pozwoli objąć możliwością wykonywania pracy zdalnej przez funkcjonariuszy.

Inna nowelizacja dotycząca strażaków i innych mundurowych, dotyczy przedłużenia okresu ważności orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do służby na określonym stanowisku służbowym do 60 dni po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

W projekcie znalazła się również propozycja zniesienia artykułu 34. ustawy, na mocy którego realizacja zadań związanych z walką z koronawirusem mogłyby być finansowane ze środków tzw. rezerwy klęskowej, w której 40 milionów złotych zostało przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP. W zamian projektodawcy proponują umożliwienie przekazywania środków ujętych w rezerwach celowych budżetu państwa w roku 2020, niezależnie od przeznaczenia rezerw, a także możliwość utworzenia nowej rezerwy celowej, przeznaczonej na finansowanie walki z koronawirusem.

Projektowi „tarczy antykryzysowej” poświęcone było dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu oraz przedstawicieli klubów i koła zasiadających w Parlamencie. Jutro z kolei odbędzie się spotkanie robocze przedstawicieli strony społecznej działających w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z ministrem Mariuszem Kamińskim oraz wiceministrem Maciejem Wąsikiem – odpowiedzialnym za służby mundurowe, którego tematem będzie projekt „tarczy antykryzysowej”. Z pewnością poruszona zostanie nieuwzględniony w projekcie postulat objęcia funkcjonariuszy i ich dzieci w wieku do 12 lat (obecnie jest to 8 lat) dodatkiem opiekuńczym.

Wszystko wskazuje na to, że projekt pod obrady Sejmu trafi już w tym tygodniu.

Projekt i uzasadnienie do pobrania

Foto nagłówkowe: KW PSP Katowice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *