Superustawa o wsparciu służb mundurowych opuszcza parlament

Parlament zakończył w piątek prace nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Teraz ustawa trafi na  biurko prezydenta.

Początkowo miała dotyczyć służb nadzorowanych przez MSWiA, a więc Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, a także ochotniczych straży pożarnych. Jednak, jeszcze na etapie rządowego procesu legislacji, do projektu włączono przepisy dotyczące, podległej Ministrowi Sprawiedliwości, Służby Więziennej. Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej do Sejmu wpłynął w połowie czerwca. W połowie lipca projektem zajęła się sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Na etapie sejmowym zdecydowano o włączeniu do ustawy regulacji dotyczących Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 24 lipca Sejm przyjął ustawę i skierował do Senatu. Ten nad pochylił się nad nią bez zbędnej zwłoki. Izba wyższa polskiego parlamentu wprowadziła kilka rozwiązań, w tym wychodzące na przeciw postulatom zgłaszanym od lat przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Jednak przepadły one w Sejmie, w miniony piątek (14.08).

Za najistotniejsze rozwiązanie przewidziane w ustawie dla strażaków uznaje się wprowadzenie dodatków motywacyjnych, dla najstarszych stażem funkcjonariuszy. Zgodnie z propozycją mundurowi, którzy osiągnęli 25-letni staż służby i chcą ją kontynuować będą mogli liczyć na dodatek w wysokości 1500 złotych brutto, zaś po przekroczeniu 28,5 roku już 2500 złotych brutto. Nie będzie on miał jednak charakteru obligatoryjnego. Funkcjonariusz będzie musiał o jego przyznanie wnioskować. Dodatku nie otrzymają funkcjonariusze, którzy otrzymali negatywne opinie służbowe, przeciwko którym wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne, do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, czy też skazani prawomocnym wyrokiem sądu lub w stosunku do których sąd warunkowo zawiesił postępowanie karne.

W uchwalonej 14 sierpnia ustawie szczegółowo zapisano regulacje dotyczące wyżywienia „w naturze” i świadczenia pieniężnego za wyżywienie strażaków podczas służby, w tym podczas długotrwałych akcji ratowniczych, jak również umundurowania strażaków i ewentualnego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Na nowej ustawie skorzystają również strażacy odchodzący z formacji, którzy następnie podejmą pracę. Okres ich służby będzie wliczał się do okresu ich zatrudnienia, niezależnie od tego, jaki czas upłynął pomiędzy zwolnieniem ze służby, a podjęciem pracy. Dotychczasowe przepisy nie dają możliwości skorzystania z takiego rozwiązania strażakom, którzy pracę podjęli po upływie roku od zakończenia służby.

Z kolei druhowie ochotniczych straży pożarnych, dzięki przyjętym w ustawie zmianom ustawy o ochronie przeciwpożarowej będą mogli prościej uzyskać dopuszczenie do użytkowania w swoich jednostkach samochodów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Zgodnie z obecnymi regulacjami, również takie pojazdy używane podlegają obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Warszawy. Jest to wydatek rzędu 60-70 tys. złotych, przez co wiele jednostek i gmin w ogóle rezygnowało z uzyskania świadectwa. W tym temacie MSWiA i KG PSP zaproponowały mniej sformalizowaną, a przez to znacznie tańszą formułę, opinii technicznej, której koszt nawet biorąc pod uwagę dodatkowe koszty związane np. z uzyskaniem dodatkowych dokumentów będzie zdecydowanie mniejszy.

W ustawie zabrakło jednej z propozycji przygotowanej przez Komendę Główną PSP, a dotyczącą pogrzebów strażaków PSP zmarłych w trakcie lub w związku ze służbą, np. w wyniku wypadku podczas ćwiczeń, albo choroby powstałej w związku ze służbą. Zgodnie z propozycją koszty takich pogrzebów mogłyby być – za zgodą Komendanta Głównego PSP – pokrywane z budżetu właściwej jednostki PSP. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, pokrycie kosztów takiego pogrzebu przez jednostki PSP dotyczy jedynie strażaków, którzy zmarli podczas akcji ratowniczej. Inicjatywa ta nie znalazła się zarówno w pierwotnym projekcie ustawy, jak również na żadnym z etapów prac w parlamencie. Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak zapowiedział, że do tej inicjatywy powróci przy okazji najbliższej dużej nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Póki co, nie wiadomo jednak kiedy MSWiA takowe prace rozpocznie.

Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Jeżeli ten ją podpisze regulacje dotyczące strażaków wejdą w życie od 1 października br.

Fotografia nagłówkowa: Kancelaria Sejmu/Krzysztof Kurek

3 Replies to “Superustawa o wsparciu służb mundurowych opuszcza parlament”

  1. 1. Co z pojazdami starszymi od 30 lat ?
    2. Czy pojazdy 5-30 letnie wprowadzone już od dawna do SWD też podlegają nowej regulacji prawnej ?
    3. Czy pojazdy przekazane przez PSP do OSP a nie posiadające dopuszczenia CNBOP też podlegają nowej regulacji ?
    4. Czy pojazdy zgłoszone do SWD już przed wieloma miesiącami a nie wprowadzone przez KP czy KM PSP podlegają nowemu rozporządzeniu ?

  2. Samochód sprowadzony z zagranicy we wrześniu skończy 30 lat licząc od pierwszej rejestracji za granicą. Rozporządzenie nie obejmie takiego samochodu czy jest to liczone latami?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *