Tańsze dopuszczenia z opóźnieniem

Chociaż ustawa wprowadzająca zmiany w wydawaniu dopuszczenia dla samochodów pożarniczych weszła w życie od 1 października, to strażacy nadal nie mogą korzystać z nowego rozwiązania. Przyczyną jest brak rozporządzenia, określającego wymogi techniczne dla samochodów.

Z początkiem października w życie weszła ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Zapisano w niej szereg propozycji skierowanych również do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Autorzy projektu ustawy nie zapomnieli również o pozostałych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, w szczególności ochotniczych strażach pożarnych. Do nich skierowana była zmiana w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, dotycząca zmian w uzyskaniu dopuszczenia na użytkowanie sprowadzanych z zagranicy, używanych samochodów pożarniczych. Dotychczasowy obowiązek uzyskania dla samochodu pożarniczego sprowadzonego z zagranicy świadectwa dopuszczenia wydawanego przez CNBOP, zastąpiono znacznie tańszą i prostszą opinią techniczną, wydawaną przez Centrum. Propozycja ta dosyć gładko przeszła wszystkie szczeble parlamentarnej „obróbki”, stając się częścią ustawy, z mocą obowiązującą od 1 października br.

Niestety, aby druhowie mogli skorzystać z nowego rozwiązania, konieczne jest rozporządzenie, w którym określone będą m.in.: tryb wydawania opinii technicznej, wymagania techniczno-użytkowe pojazdów oraz dokumenty wymagane do uzyskania pozytywnej opinii technicznej. Projekt takiego rozporządzenia powstał. Był też jednym z załączników do projektu ustawy. Rozporządzenie, podobnie jak ustawa, miało obowiązywać od 1 października, ale do tej pory nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Dlaczego? Jak się okazuje, projekt do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych został skierowany dopiero pod koniec września. MSWiA być może liczyło, że z rozporządzeniem również pójdzie gładko. I tutaj zaczęły się schody. Ministerstwo skierowało projekt do zaopiniowania przez wszystkich członków Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, a także do Związku OSP RP oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP). Na wyrażenie opinii dało zaledwie trzy dni, tłumacząc się koniecznością wejścia w życie rozporządzenia już z dniem 1 października.

W ramach konsultacji swoje stanowisko wyraziło jedynie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, które nie zgłosiło uwag do projektu. Z kolei w ramach uzgodnień RCL i Ministerstwo Infrastruktury zgłosiło szereg poprawek merytorycznych i redakcyjnych. W efekcie MSWiA przedstawiło nowy projekt, w którym uwzględniono te poprawki. Z kolei Ministerstwo Rozwoju oraz Minister ds. Unii Europejskiej ocenili, że projekt rozporządzenia może podlegać obowiązkowi notyfikowania Komisji Europejskiej, z racji tego, że załącznik do projektu rozporządzenia zawiera wymagania techniczno-użytkowe dla używanych pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Procedura notyfikacji powoduje wstrzymanie procesu legislacyjnego na okres trzech miesięcy. W tym czasie projekt jest przesyłany do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, które mogą wnieść swoje uwagi.

W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie ominięcia przez państwo członkowskie procedury notyfikacji, Komisja Europejska może z własnej inicjatywy wszcząć postępowanie w tej sprawie i podjąć dalsze kroki, łącznie ze skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE (art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Także zainteresowane podmioty (osoby fizyczne i prawne) mogą dochodzić swoich praw przed sądem krajowym – przekazał w imieniu resortu rozwoju Podsekretarz Stanu, Marek Niedużak.

Zgodnie z przepisami, o notyfikacji projektu aktu prawnego decyduje jego autor. Wszystko wskazuje na to, że MSWiA nie skorzystało z tej procedury. Jak poinformował w piątek, podczas sesji Q&A , komendant główny PSP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak, projekt rozporządzenia został skierowany do podpisu ministra. Zgodnie z jego aktualną treścią, rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następnym od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Foto ilustracyjne: Facebook/OSP Aleksandrów Kujawski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *