Walka z koronawirusem finansowana z rezerwy klęskowej. Co z 40 milionami na samochody dla OSP?

Do Sejmu wpłynął Rządowy projekt specustawy nazwanej antykoronawirusową. Jak wynika z art. 32. projektu, zadania związane z walką z koronawirusem miałyby być finansowane z rezerwy klęskowej, z której 40 milionów złotych przeznaczono na dofinansowanie nowych wozów dla OSP.

Wczoraj tuż przed północą do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 38-stronicy dokument określa zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania koronawirusa. Ustawa określa w szczególności zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby, zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz jej zwalczania oraz zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia.

Ustawa wprowadza również szereg zmian w obowiązujących już ustawach, w tym: ustawie  o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawie o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, ustawie o zarządzaniu kryzysowym czy ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wielu innych. Projekt został skierowany przez Marszałka Sejmu RP, Elżbietę Witek do pierwszego czytania w Sejmowej Komisji Zdrowia. Obrady Komisji rozpoczęły się dziś przed godziną 9:00, a zakończyły późnym popołudniem. Komisja przyjęła projekt ustawy wraz z wieloma poprawkami.

Sporo kontrowersji w środowisku strażackim wywołała kwestia źródeł finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 32.1. projektu ustawy zadania te w 2020 roku mogłyby być finansowane z rezerwy celowej Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do sprawy odniósł się lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz. W trakcie dyskusji nad Informacją Rządu o podjętych działaniach i o stanie przygotowań państwa związanych z zagrożeniami epidemicznymi w Polsce i Europie stwierdził, że zabieranie środków przeznaczonych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego OSP to zły pomysł. W odpowiedzi szef MSWiA, Mariusz Kamiński przekonywał, że nie ma zagrożenia dla planów dotyczących zakupu w roku bieżącym pięciuset samochodów dla ochotniczych straży pożarnych.

Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie – zaznaczył Kamiński.

W trakcie swojego wystąpienia Mariusz Kamiński przypomniał również, że dotychczas prezes Rady Ministrów już uruchomił ze swojej rezerwy 100 milionów złotych, na potrzeby jednostek służby zdrowia, w kontekście rozwoju epidemii. Na dzień dzisiejszy od jednostek ochrony zdrowia wpłynęły wnioski na kwotę 19 milionów złotych i wojewodowie weryfikują ich zasadność. Zaś to, czy będzie potrzeba uruchomienia kolejnych środków, będzie uzależniona od rozwoju sytuacji. W razie potrzeby premier może uruchomić kolejne środki ze swojej rezerwy specjalnej. Jednak – wedle słów Kamińskiego – to właśnie rezerwa klęskowa, w której zapisano ponad miliard trzysta milionów złotych, będzie tą strategiczną pulą, z którą finansowane będą zadania związane z walką z epidemią koronawirusa.

Zgodnie z zasadami środki z rezerwy klęskowej przekazywane są dysponentom, u których wystąpi zapotrzebowanie, w tym m.in. na pomoc dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. W tym roku, po raz pierwszy część środków (40 milionów) z tej rezerwy miało być przeznaczone również na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla OSP. Jak potwierdził w trakcie posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, środki te nie zostaną przeniesione. Przy okazji zwrócono uwagę, że zapis „40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych” to człon, nazwy własnej rezerwy celowej.

Do tej pory, pomimo wielu podejrzeń, w Polsce nie potwierdzono ani jednego przypadku zachorowania z powodu zarażenia koronawirusem.

Fotografia nagłówkowa: Kancelaria Sejmu/Krzysztof Kurek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *