Zarząd Główny ZOSP RP nadal krytycznie o projekcie ustawy o OSP

Zarząd Główny ZOSP RP podjął wczoraj uchwałę w sprawie: zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Uchwała potwierdza krytyczne stanowisko względem projektu, które wcześniej wyrażali poszczególni członkowie władz Związku.

W czwartek (20.05) odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku OSP RP, któremu przewodniczył prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, dh Waldemar Pawlak. Efektem końcowym posiedzenia jest uchwała w sprawie: zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej, który przygotowało MSWiA i Komenda Główna PSP. Dziś stanowisko ZG ZOSP RP zostało opublikowane na stronie Związku. W przyjętym stanowisku Zarząd Główny zaznacza, że jego uwagi odnoszą się do projektu ustawy, w treści jaka została przesłana do ZG ZOSP RP w dniu 29 kwietnia, a także została opublikowana na stronie internetowej KG PSP w dniu 5 maja. Nie obejmuje więc zmian, jakie już zostały wniesione do projektu w toku szerokich konsultacji oraz wyjaśnień ze strony MSWiA i Państwowej Straży Pożarnej.

Zarząd Główny neguje w uchwale konieczność tworzenia odrębnej ustawy dla ochotniczych straży pożarnych.

W opinii Zarządu – dotychczasowe umiejscowienie uregulowań dotyczących OSP w ustawie (…) o ochronie przeciwpożarowej jest optymalne. Potwierdza to – czytamy w uzasadnieniu do uchwały – 30. letni okres obowiązywania tego aktu normatywnego oraz pozytywna opinia skutków jego działania.

Zdaniem ZG ZOSP RP, wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych, powinny opierać się na modyfikacji tejże ustawy. Zwrócono także uwagę, że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument może być co najwyżej projektem projektu ustawy.

Zarząd Główny z zadowoleniem przyjął zapowiedź zmiany stanowiska strony rządowej w zakresie dodatków do emerytur dla strażaków-ochotników. Uznano to za dobry wstęp do przyjęcia stosownych regulacji, ale nie w oparciu o ustawę o OSP, a zgłoszone wcześniej obywatelski i senacki projekty ustaw. Z zadowoleniem władze Związku przyjęły propozycję ustanowienia odznaki świętego Floriana. Zwrócono jednak uwagę, że w projekcie ustawy jej przyznawanie ograniczono jedynie dla ratowników OSP. W wyrażonym stanowisku podkreśla się również, że w ostatnich latach kolejni ministrowie spraw wewnętrznych i administracji rzadziej, niż to miało miejsce wcześniej, honorują druhów funkcjonującą od wielu lat odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Jak zauważono ta odznaka, znacznie częściej przyznawana jest funkcjonariuszom PSP. Działacze związkowi wyrażają więc wątpliwość, czy wraz z ustanowieniem nowej odznaki, członkowie OSP nie mieliby prawa do otrzymywania odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

W pozostałych zakresach, tj. organizacji systemu ratowniczo-gaśniczego, organizacji ochotniczych straży pożarnych, zachowania nazwy „strażak” oraz umundurowania, jak również finansowania, nadzoru i kontroli działalności OSP Zarząd Główny ZOSP RP wyraża negatywną ocenę na temat propozycji zawartych w projekcie.

ZOSP RP z zaniepokojeniem odnosi się do rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej w zakresie swobody dysponowania przez OSP swoim majątkiem w przypadku likwidacji stowarzyszenia, pozbawienia OSP swobody w kształtowaniu wzorów legitymacji – czytamy w opublikowanym stanowisku.

Związkowi działacze odnieśli się również do samego tytułu projektu ustawy. Zwrócono uwagę, że z racji charakteru OSP, analogicznie do tytułu ustawy o stowarzyszeniach, należałoby użyć liczby mnogiej, a więc ustawa o ochotniczych strażach pożarnych.

Uchwała Zarządu Głównego zobowiązuje poszczególne organy Związku do szerokiej współpracy i konsultacji z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz z partnerami społecznymi, w szczególności samorządami, pracodawcami i innymi środowiskami społecznymi, w celu uzyskiwania bieżących opinii i przedstawienia propozycji dotyczących szeroko rozumianej ochrony ludności.

Czwartkowa uchwała została przyjęta i opublikowana ponad 3 tygodnie po publikacji pierwotnej wersji projektu ustawy. Podtrzymano w niej główne tezy wstępnych stanowisk członków prezydium ZG ZOSP RP, które były wyrażane „na gorąco, tuż po publikacji pierwotnej wersji projektu. Brak w niej odniesień do zapowiedzianych przez kierownictwo MSWiA i KG PSP zmian w treści projektu.

TREŚĆ UCHWAŁY DO POBRANIA TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »