Dodatek funkcyjny dla funkcjonariuszy PSP coraz bliżej

MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. Jest ono efektem uchwalonej w zeszłym roku tzw. superustawy. Nowe rozporządzenie reguluje kwestię dodatków funkcyjnych dla strażaków. Zmiany obejmą również inne, już funkcjonujące dodatki. Zmiany dotknęły również tabeli zaszeregowania stanowisk służbowych.

We wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało na portalu Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. Konieczność przyjęcia nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, dokonanej wejściem w życie 1 października 2020 roku ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (tzw. superustawa).

Jedną z ważniejszych regulacji superustawy dotyczącej uposażeń strażaków było ustanowienie, obok już funkcjonujących, dodatków funkcyjnych. Nowe rozporządzenie określi komu będą one przysługiwały oraz na jakich zasadach będą przyznawane. Katalog stanowisk uprawniających do pobierania dodatku funkcyjnego jest bardzo szeroki. Znajdziemy tam m.in. komendantów i szefów poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP z zastępcami, ale również dowódców jrg czy dowódców zastępu. Z dodatków będą mogli korzystać również funkcjonariusze PSP pełniący służbę na określonych stanowiskach w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej. Przesłanką uprawniającą do otrzymywania dodatku funkcyjnego – jak wynika z treści rozporządzenia – będzie niezłożenie w ciągu 14 dni od powołania lub mianowania na stanowisko oświadczenia o rezygnacji z dodatku. Pełny wykaz stanowisk uprawniających do pobierania dodatku zawarto w załączniku 4 do projektu rozporządzenia.

Na tym jednak nie koniec.

Resort spraw wewnętrznych zaproponował też zmiany, względem aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków, obejmujące pozostałe funkcjonujące już dodatki: służbowy, motywacyjny oraz za służbę w warunkach szkodliwych. Zmiany mają objąć równie tabeli grup zaszeregowania na stanowiskach służbowych. W zakresie dodatków służbowych MSWiA chce zastąpić warunki i okoliczności przyznania tego dodatku przesłankami jego przyznania. Co warte podkreślenia, dodatek służbowy nie będzie przysługiwał strażakom uprawnionym do omawianego wyżej dodatku funkcyjnego. W projekcie określono przesłanki podwyższania i obniżania dodatku służbowego.

W przepisach dotyczących dodatku motywacyjnego MSWiA również chce zastąpić warunki i okoliczności jego przyznawania przesłankami. Przy czym ten dodatek będzie mógł być przyznany każdemu strażakowi. W projekcie rozporządzenia wskazano, że dodatek motywacyjny przyznaje się w związku z realizacją w danym okresie czynności służbowych i określono, że w przypadku zmiany przesłanek przyznania tego dodatku w danym okresie, możliwe jest jego obniżanie lub podwyższanie.

Z kolei w zakresie dodatku za służbę w warunkach szkodliwych projektodawca określił przesłankę jego przyznawania oraz jego wysokość. Tą przesłanką jest czas służby wykonywanej  w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, za który przyjmuje się w szczególności czas trwania akcji ratowniczej, począwszy od wyjazdu z obiektu przeznaczonego dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, aż do zakończenia działań ratowniczych na terenie akcji. Jego wysokość będzie uzależniona od czasu pracy i stopnia szkodliwości lub uciążliwości. Z uwagi na jego charakter, resort nie określił przesłanek do podwyższania i obniżania jego wysokości.

Ostatnia proponowana w rozporządzeniu zmiana dotyczy podniesienie grupy zaszeregowania z 12 do 13, dla stanowiska zastępcy naczelnika ośrodka szkolenia. Ta zmiana wynika z analizy aktualnego stanu prawnego, w którym stanowisko zastępcy kierownika ośrodka szkolenia jest przyporządkowane do tej samej grupie, co np. podlegające mu stanowisko starszego wykładowcy.

Projekt rozporządzenia obecnie znajduje się na etapie uzgodnień i konsultacji. MSWiA przesłało projekt do związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej, które analizują projekt. Resort chce, aby rozporządzenie weszło w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.

Fotografia nagłówkowa: Zespół Prasowy KG PSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »