MSWiA zmienia zasady przyjmowania do służby kandydackiej w PSP

Zmiana sposobu definiowania granicznego wieku kandydata, wprowadzenie wymogu sprawdzenia umiejętności pływania. To tylko niektóre zmiany, jakie MSWiA zamierza wprowadzić w zasadach przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace nad rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej. Zasadniczy powód, dla którego procedowana jest zmiana rozporządzenia, to przemianowanie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Akademię Pożarniczą i konieczność jego dostosowania do nowej nazwy Uczelni. To jednak nie wszystkie zmiany.

Poza koniecznością zmiany przedmiotowego rozporządzenia podyktowaną zmianą nazwy Uczelni, istnieje potrzeba dokonania aktualizacji innych regulacji zawartych w tym rozporządzeniu z uwagi na fakt, że regulacje te nie podlegały zasadniczym zmianom od 1997 r. i w pewnych obszarach związanych z organizacją i funkcjonowaniem służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej nie są skorelowane z bieżącymi potrzebami służby – napisali autorzy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Jedna z proponowanych zmian dotyczy sposobu definiowania granicznego wieku kandydata do służby kandydackiej w PSP.

W opinii projektodawców obecny przepis regulujący tą kwestię rodzi szereg problemów interpretacyjnych, przez co utrudnia przyjęcie wielu kandydatów na studia. Zdaniem MSWiA obecne brzmienie przepisów rozporządzenia niejednoznacznie określa datę ubiegania się o przyjęcie do służby kandydackiej.

Nie jest jasne czy data ubiegania się o przyjęcie do służby jest datą złożenia podania do szkoły, datą graniczną składania podania czy też faktyczną datą stawienia się w szkole lub inną datą wyznaczoną przez komendanta szkoły – argumentuje resort spraw wewnętrznych.

Ponadto przepisy te dyskryminują kandydatów z jednego rocznika.

(…) w zależności od tego, czy urodziły się przed danym dniem, czy po tym dniu, mogą lub nie mogą być przyjęte do służby kandydackiej, nawet jeśli kończyły te same szkoły i studia w tym samym czasie – czytamy w uzasadnieniu.

Resort proponuje, aby – podobnie jak w systemie powszechnej oświaty – w danym roku kwalifikować cały rocznik osób urodzonych w tym samym roku. Zgodnie z propozycją MSWiA o przyjęcie do służby kandydackiej będzie mogła starać się osoba, która w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej, nie przekracza 26 roku życia.

Obowiązkowy sprawdzian z pływania

Sprawdzian z pływania przy przyjęciu do szkół Państwowej Straży Pożarnej to obecnie wymóg fakultatywny. Co oznacza, że jego przeprowadzenie zależy od decyzji kierownictwa poszczególnych szkół. Tym czasem, jak w uzasadnieniu projektu argumentuje MSWiA:

Pływanie to bardzo istotna umiejętność, przede wszystkim z uwagi na rodzaj zadań ratowniczych jakie są wpisane w wykonywanie zawodu strażaka. Poza tym w toku realizacji programów studiów i nauki realizowane są efekty kształcenia między innymi z zakresu ratownictwa wodnego, gdzie z założenia osoba ucząca się technik ratowniczych powinna już umieć pływać.

Projektodawcy proponują również szereg zmian, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności i dostępności uczelni oficerskiej i szkół aspiranckich PSP. Mowa tu o ujednoliceniu terminu składania podań o przyjęcie dla wszystkich wspomnianych szkół. Ministerstwo rezygnuje również ze wzorów podań o przyjęcie do szkół, a także z wymogu przystąpienia w części pisemnej egzaminu dojrzałości do egzaminu z dodatkowych przedmiotów.

Bardzo istotną zmianą, na którą wielu kandydatów do służby kandydackiej z pewnością oczekiwała to zniesienie wymogu dostarczania świadectw maturalnych w terminie składania podania. W praktyce uniemożliwiało to absolwentom szkół średnich składanie papierów do szkół strażackich w roku, w którym zdali maturę, gdyż świadectwo dojrzałości otrzymywali z reguły już po tym terminie. Zgodnie z propozycją MSWiA świadectwa dojrzałości będzie można dostarczyć zaraz po ich odebraniu.

Prace nad zmianą rozporządzenia podjęto jeszcze za poprzedniego rządu. Obecne kierownictwo MSWiA je kontynuuje. W ramach konsultacji i opiniowania projekt rozporządzenia przekazano do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a także działających w PSP związków zawodowych i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Resort spraw wewnętrznych proponuje aby rozporządzenie zmieniające weszło w życie po czternastu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: Piotr Tabencki, Akademia Pożarnicza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »