O pandemii i planach na najbliższy rok. Obradował Zarząd Główny ZOSP RP

Pod przewodnictwem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka 25 marca 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Głównego. Podczas posiedzenia przyjęto uchwały dotyczące budżetu Związku, planu pracy Prezydium i Zarządu Głównego Związku, a także kalendarza imprez na bieżący rok. W dyskusji omawiano zadania Związku w bliższej i dalszej przyszłości. Jubileusz stulecia powstania Związku to z jednej strony potrzeba uszanowania dorobku ale z drugiej prace nad jego strategią służące umacnianiu i rozwojowi organizacji mającej niekwestionowany dorobek w obszarze ratownictwa i bezpieczeństwa ludności oraz innej działalności statutowej ( kulturalnej, sportowej, pracy z młodzieżą).

Miniony i bieżący rok to czas szczególnie trudny dla ruchu strażackiego. Pandemia poważnie utrudnia realizację celów statutowych. Pomimo tego podejmowane są nowe przedsięwzięcia. Szersze wprowadzenie o aktywności Biura ZG w czasie pandemii zaprezentował dyrektor Zarządu Wykonawczego Krzysztof Kowalczyk. Szeroką prezentację dorobku Związku w 2020 roku przedstawiono w tomie trzecim Analiz Strategicznych 2050. Pomimo pandemii Związek zakłada realizację w 2021 r. ambitnego planu imprez. Podejmuje się także działania na rzecz pozyskiwania przez naszą organizację do pracy programowej środków zewnętrznych, w tym unijnych. Między innymi organizujemy Konkurs ,,Najlepsi z najlepszych” na ,,Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą jej opiekuna, Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny pod hasłem 100 lat ZOSP RP. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi, galę finałową Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – Floriany, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega Pożarom”, Regionalne Przeglądy Orkiestr OSP, Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP, Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP CTIF, Ogólnopolski Konkurs Kronik, Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania ,,Z dziejów OSP”, Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa, Międzynarodową i Ogólnopolską Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

Niestety część przedsięwzięć z powodu rozwoju pandemii może zostać przesunięta w czasie bądź odwołana. Szeroko przeanalizowano działania biura ZG ZOSP RP w związku z Jubileuszem Związku. Kalendarium zamierzeń obejmuje plany na 2021 i 2022 rok bowiem uroczystości jubileuszowe będą kontynuowane w 2022 r. do Zjazdu Związku. Kalendarium z okazji 100-lecia Związku obejmuje przedsięwzięcia – jak zaakcentował druh Krzysztof Kowalczyk – podejmowane tak samodzielnie jak również z partnerami naszej organizacji. We współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Muzeum Niepodległości zainicjowano przedsięwzięcia kulturalne i naukowe. Otwarto wystawę malarską poświęconą ruchowi strażackiemu. Organizowana jest konferencja naukowa Rycerze Świętego Floriana – Bogu na chwałę ludziom na pożytek. Przygotowywane są wydawnictwa popularno-naukowe i wystawy. Z udziałem licznego grona fachowców z całego kraju trwają prace nad Monografią Związku. W tym oraz następnym roku planuje się wydanie kilku tomów Monografii. W związku z tym w 16 województwach opracowuje się monografie regionalne. 4 maja obchodzimy uroczyście Dzień Strażaka a we wrześniu planuje się centralną uroczystość upamiętniającą 100 lat od powstania jednolitego Związku. W ramach współpracy z Narodowym Bankiem Polski zostanie wydana okolicznościowa moneta. Zaplanowano także wydanie medalu okolicznościowego. Opracowano logotyp Związku z okazji jubileuszu. WUS ZOSP RP w Brzezinach przyjmuje zamówienia na banery upamiętniające dostojny jubileusz. W pracach upamiętniających jubileusz aktywny udział bierze komisja historyczna ZG ZOSP RP na czele z jej przewodniczącym druhem Eugeniuszem Grzeszczakiem.

W trakcie posiedzenia dr Marian Zalewski przewodniczący Zespołu ds. Strategii poinformował o dalszych pracach nad Strategią Florian 2050 oraz o trwających konsultacjach nad Krajowym Planie Odbudowy. Wydano już trzy tomy Analiz Strategicznych będących podsumowaniem szerokich konsultacji. Obecnie zakończone są prace nad wersją roboczą projektu strategii, która jest konsultowana w gronie specjalistów. Tak przygotowany projekt będzie prezentowany w trakcie konferencji naukowej 24 kwietnia br. a następnie przeprowadzone zostaną wysłuchania społeczne umożliwiające szeroką partycypację społeczną nad dalszymi pracami nad projektem. W oparciu o dorobek z dyskusji projekt zostanie przedstawiony na Prezydium i Zarządzie Głównym. Projekt będzie konsultowany w czasie kampanii sprawozdawczo-wyborczej Związku.

Uczestnicy posiedzenia akcentowali wagę konsultowanego obecnie Krajowego Planu Odbudowy, który będzie podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wartość Instrumentu to 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek. Instrument ma trzy główne cele: pomóc naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa, przywrócić odporność gospodarek Unii Europejskiej i przygotować wspólnotę państw na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Pieniądze będą inwestowane w 5 obszarach: odporności i konkurencyjności gospodarki, zielonej energii i zmniejszenie energochłonności, transformacji cyfrowej, dostępności i jakości ochrony zdrowia, zielonej i inteligentnej mobilności. Związek powinien zadeklarować swój udział w tym historycznym procesie odbudowy naszego kraju. Tak w obszarze prewencji, zapobiegania, ratownictwa jak i odbudowy. Jest miejsce strażaków ochotników w sferze zielonej energii a szerzej zielonego ładu.

To Związek może być motorem zmian proekologicznych nie tylko na polskiej wsi ale we wszystkich miejscowościach. Sytuacja ta stwarza bezprecedensową szansę na realizację wielu projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i środowiskowego, obejmujących zarówno obszar ratowniczo-humanitarny, edukacyjny (rolnicy, dzieci, młodzież) jak i infrastrukturalny. Trzeba realizować projekty proekologiczne na rzecz wszystkich OSP (np. modernizacja remiz OSP w obiekty przyjazne środowisku). Wymaga to przeorientowania aktywności Związku na wszystkich szczeblach także w obszarze działań ratowniczych i humanitarnych. Trzeba zbudować odpowiednią infrastrukturę edukacyjno-szkoleniową dla setek tysięcy wolontariuszy. Kolejne wielkie zadanie to udział w transformacji cyfrowej a zwłaszcza cyfryzacji polskiej wsi z wykorzystaniem kadr Związku i jego bazy (w tym remiz). W powyższej kwestii głos zabierali miedzy innymi: gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz wiceprezes ZG ZOSP RP, który zaproponował wnioski na rzecz poszerzenia katalogu instytucji mogących uczestniczyć w pozyskiwaniu środków na rzecz środowiska lokalnego, wskazał na obszary które powinny być polem przyszłościowego zainteresowania Związku w tym pomoc humanitarna dla ludności, energooszczędność, niskoemisyjność, transformacja cyfrowa, ochrona zdrowia, nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski, prezes ZOW ZOSP RP woj. zachodniopomorskiego, który wskazał na konieczność pokazania naszej współpracy w ramach Unii Europejskiej. Do UE dużo wnieśliśmy, trzeba pokazać nasz dorobek w UE, korzystaliśmy także ze środków UE, wzbogacaliśmy nasz system w wyposażenie. To była owocna współpraca i dlatego trzeba ją pokazać. Na posiedzeniu w sprawach programowych głos zabierali także Dorota Pardecka, Dorota Zagraba, Marian Chmielewski, Jan Pac, Jan Ryś, Zygmunt Tomczonek, Antoni Jan Tarczyński.

Podsumowując posiedzenie Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak wskazał na wagę omawianych zagadnień w ramach działalności bieżącej i strategicznej. W szczególności odniósł się do dyskusji w obszarze wykorzystania nowych możliwości w ramach budżetu unijnego, w tym nadzwyczajnych instrumentów jak plan ratowania europejskiej gospodarki i działań pokowidowych. Podkreślił potrzebę uczestnictwa Związku w debacie zwracając uwagę na kwestie ochrony ludności, klimatu. Chodzi o rozwój naszego kraju. Ważne także aby środki na odbudowę i rozwój szły w bezpośredniej współpracy i za pośrednictwem samorządów, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. W tym wielkim dziele nie może zabraknąć naszego Związkowego głosu.

Źródło: Zarząd Główny ZOSP RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »