OSP kupuje klimatyzację i fotowoltaikę. Czy może odzyskać VAT?

Czy Ochotniczej Straży Pożarnej będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku za zakup oraz montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej? Z takim problemem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zwróciła się jakiś czas temu pewna Ochotnicza Straż Pożarna.

W połowie czerwca br. pewna, nieprowadząca działalności gospodarczej, OSP zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Dotyczy on braku prawa do obniżenia podatku VAT w związku z realizacją zadania, którego przedmiotem jest zakup oraz montaż na budynku remizy klimatyzatora i instalacji fotowoltaicznej.

Ochotnicza Straż Pożarna z pewnej miejscowości wnioskuje o o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zakup i montaż klimatyzacji oraz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSP. Jak wspomniano wyżej wnioskodawca (jednostka OSP) nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest też czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Co za tym idzie nie mieści się w definicji podatnika, określonej w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie wykonuje działalności dla celów zarobkowych, a także nie składał i nie składa deklaracji JPK_V7M do Urzędu Skarbowego. Opisywana OSP jest natomiast  stowarzyszeniem działającym w ramach działań statutowych, posiada osobowość prawną i podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jej działalność jest realizowana na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach i ustawy o ochronie przeciwpożarowej i polega przede wszystkim na zapobieganiu pożarom i udziale w działaniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Zakup i montaż urządzeń to kolejne działanie związane z modernizacją budynku remizy, wybudowanego w 1953 roku. Jak wskazano jest to jedyny taki budynek służący spotkaniom lokalnej społeczności. Swoją siedzibę ma tutaj również miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Odbywają się w nim m.in. warsztaty kulinarne i artystyczne, a także z udzielania pierwszej pomocy.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie służyło OSP ( …) do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz odpłatnemu świadczeniu usług. Cała infrastruktura będzie ogólnodostępna i nieodpłatna dla lokalnej społeczności z udziałem KGW oraz członków OSP (…), pro bono publico. Faktury dokumentujące poniesione wydatki wystawiane będą na Ochotniczą Straż Pożarną (…). Inwestycja ta nie będzie dawała możliwości uzyskania przychodów. Nabyte towary i usługi zostaną wykorzystane wyłącznie do czynności nieopodatkowanych opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – zadeklarowali we wniosku do Dyrektora KIS jego autorzy.

Przedstawiciele OSP zapytali Dyrektora KIS czy ich jednostce, biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług z realizacji opisywanego wcześniej projektu.

Stanowisko wnioskodawcy

Druhowie we wniosku zawarli własne stanowisko w sprawie. Zgodnie z oceną wnioskodawców:

Ochotnicza Straż Pożarna w … nie może odzyskać podatku VAT na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.0.931 t.j).

Dlaczego? Jak już wspomnieli wyżej autorzy zapytania OSP, o której mowa nie prowadzi, a także nie będzie prowadzić działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Realizuje wyłącznie zadania określone w statucie. Ponadto OSP nie będzie, w związku z realizacją projektu, wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zakupione towary (klimatyzator, instalacja fotowoltaiczna – przypis red.) nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT – zauważyli druhowie w uzasadnieniu swojego stanowiska.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor KIS podzielił stanowisko reprezentantów Ochotniczej Straży Pożarnej. Powołał się przy tym na przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl tego przepisu prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie w przypadku, gdy beneficjent jest podatnikiem VAT, a zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku OSP, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jak również nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, warunki te nie są spełnione. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że poniesiony przez tą OSP podatek VAT nie podlega zwrotowi.

Źródło

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »