Wielkopolski zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu powietrzem zatwierdzony

13 października 2023 roku, Wielkopolski Komendant Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził „Zbiór dobrych praktyk w zakresie zarządzania powietrzem strażaków w sprzęcie izolującym drogi oddechowe podczas prowadzenia działań gaśniczych w strefie zadymienia”.

Prace nad dokumentem, rozpoczęły się od powołania zespołu zadaniowego, na mocy decyzji nr 50 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 16 listopada 2022 roku. W jego skład, weszli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP Poznaniu oraz przedstawiciele komend powiatowych/miejskich woj. wielkopolskiego z Poznania, Gniezna, Ostrzeszowa i Wolsztyna. Celem prac zespołu, było wypracowanie praktycznych rozwiązań oraz opracowanie dokumentu, będącego odpowiedzią na dotychczasowy brak jednolitego standardu zarządzania powietrzem przez strażaków podczas prowadzonych działań gaśniczych. System ten, ma za zadanie zwiększyć poziom bezpieczeństwa strażaków, poprzez dostarczenie Kierującemu Działaniem Ratowniczym informacji między innymi o liczbie strażaków bezpośrednio zaangażowanych w działania, ich czasie pracy, zużyciu powietrza a co najważniejsze – prognozowanym momencie opuszczenia strefy niebezpiecznej.

Prace rozpoczęto od przeprowadzenia anonimowej ankiety. Blisko 300 odpowiedzi (głównie wśród komponentu dowódczego wielkopolskich jednostek ratowniczo-gaśniczych) stanowiło punkt wyjścia do dalszych rozmyślań nad ostatecznym kształtem WSZP – Wielkopolskiego Systemu Zarządzania Powietrzem. Analiza wyników, pozwoliła ukierunkować dalsze działania na wypracowanie jednolitego narzędzia, za pomocą którego strażacy będą mogli w odpowiedni sposób nadzorować pracę w sprzęcie ochrony układu oddechowego podczas prowadzenia działań gaśniczych w strefie zadymienia. W tym celu, zorganizowano spotkanie członków zespołu, podczas którego wstępnie określono zarys „dobrych praktyk”, ujednolicono zasady zarządzania powietrzem oraz rozpoczęto prace nad wzorami tablic pomiarowych. W toku dalszych działań, wypracowano ich dwa warianty: wersję kieszonkową – stanowiącą indywidualne wyposażenie dowódcy oraz wersję stanowiskową – wykorzystywaną podczas zdarzeń, gdzie w strefie zadymienia przebywają więcej niż dwie roty gaśnicze. Tablice uwzględniają również obecność rot asekuracyjnych, przypominając tym samym o konieczności ich każdorazowego wyznaczania. Sam dokument, porusza również aspekty prawne związane z przedmiotową tematyką, omawia kulturę pracy przy wykorzystaniu aparatów powietrznych oraz szczegółowo określa sposób wykorzystania systemu podczas działań na podstawie konkretnych przykładów.

Kolejnym krokiem prac nad systemem, było jego opiniowanie przez strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych woj. wielkopolskiego. Testy odbywały się przez kilka miesięcy, między innymi na zorganizowanych warsztatach „MIESZKANIÓWKA 2023” przeznaczonych dla komponentu dowódczego wielkopolskich JRG czy też podczas cyklicznych szkoleń z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych prowadzonych przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Poznaniu. Przedmiotową tematykę, poruszano również wielokrotnie podczas procesu doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy PSP oraz strażaków-ratowników OSP, inspekcji gotowości operacyjnej oraz cyklicznych wideokonferencji. Wszystko powyższe, pozwoliło na zebranie znacznej ilości uwag, wniosków i spostrzeżeń, a w konsekwencji wyklarowanie ostatecznego kształtu narzędzi (tablic pomiarowych) i dostosowania ich do potrzeb strażaków.

Zatwierdzenie dokumentu nie kończy natomiast prac nad przedmiotową tematyką. W myśl zapisów zawartych w dokumencie, w dalszym ciągu zbierane są uwagi, celem późniejszej aktualizacji dokumentu. Ponadto, prócz bieżącego wykorzystania „dobrych praktyk” podczas podejmowanych działań, zostaną one również uwzględnione w procesie szkoleniowym funkcjonariuszy PSP oraz strażaków-ratowników OSP.

Warto nadmienić, iż przedmiotowy dokument powstał w oparciu o materiały udostępnione przez Fundację cfbt.pl i Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a także książkę „Zarządzanie powietrzem w działaniach straży pożarnej” Pana Michała Baranowskiego.


Materiały

Opracował: mł. kpt. Waldemar Wielgosz – WPO KW PSP Poznań
Fotografia nagłówkowa: Archiwum WPO KW PSP Poznań


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »