Mazowiecki Samorząd rozdzielił kasę dla OSP [LISTY BENEFICJENTÓW]

Sejmik Województwa Mazowieckiego na dzisiejszej sesji podjął dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w ramach zadań MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2023 i OSP-2023. Łączna pula dofinansowań to ponad 23,5 mln złotych.

W Warszawie obradował dziś (wtorek, 25.04) zdalnie Sejmik Województwa Mazowieckiego. W porządku obrad znalazły się dwie uchwały przygotowane przez Zarząd Województwa w sprawie udzielenia wsparcia finansowego gminom na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Łączna wartość dofinansowania z budżetu województwa wyniesie ponad 23,5 mln złotych. Uchwały zyskały jednogłośne poparcie 50 radnych biorących udział w głosowaniu.

MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023

Zadanie dotyczy udzielenia gminom województwa mazowieckiego wsparcia finansowego w remoncie lub modernizacji wybranej strażnicy OSP z terenu gminy. Na ten cel w budżecie zaplanowano wydatek 9 mln złotych, a maksymalna kwota dofinansowania to 40 tys. złotych. Co ważne, dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na prace w części bojowej strażnicy. W wyznaczonym terminie, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęły 244 wnioski od gmin, na kwotę łączną 9 363 136,78 złotych. W międzyczasie jeden wniosek został wycofany. 10 kolejnych wniosków uzyskało negatywną opinię, z uwagi na niespełnienie wymogów zadania.

Dofinansowanie otrzymały więc 233 samorządy, a ich łączna wartość to 8 350 997 złotych. Niewykorzystaną pulę środków przeniesiono do drugiego zadania.

OSP-2023

W ramach zadania OSP-2023 gminy wnioskowały o przyznanie dotacji na:

  • zakup nowych ciężkich lub średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego będzie wynosiła do 150 000 zł;
  • zakup nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego będzie wynosiła do 100 000 zł;
  • zakup nowego sprzętu specjalistycznego i/lub środków ochrony indywidualnej strażaka i/lub środków łączności i/lub wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego. Wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego dla gminy będzie wynosiła do 40 000 zł, do zakupywanego wyposażenia (bez względu na ilość wskazanych jednostek OSP). Maksymalne dofinasowanie ze środków Województwa nie może przekroczyć 50 % kosztów zakupu każdego rodzaju wyposażenia.

Pierwotnie na ten cel zarezerwowano w budżecie 13 310 000 zł. W wyznaczonym terminie Urząd Marszałkowski przyjął 263 wnioski od gmin, przy czym 2 zostały zaopiniowane negatywnie. 103 wnioski z oceną pozytywną dotyczyły dofinansowania zakupu 111 samochodów pożarniczych na łączną kwotę 15 mln 150 tys. złotych. Zaś 158 dotyczyło zakupu wyposażenia na łączną kwotę 4 362 328 zł. Z uwagi na zasady zadania pierwszeństwo miały wnioski o dofinansowanie dla samochodów. One też wyczerpały całą pulę środków. Została ona powiększona o niewykorzystane środki z zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 i dodatkową kwotę 1 190 997 złotych.

Gminy i jednostki OSP na realizację zakupów i remontów mają czas do końca bieżącego roku. Z kolei rozliczenie dotacji powinno nastąpić do końcówki stycznia 2024 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »