Podpisano umowę na „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V”

Dzisiaj (23.06 – przypis red.) w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Fundusze unijne znacznie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Niewątpliwie poza dofinansowaniem budowy lub modernizacji nowych, bezpiecznych dróg, istotnym elementem całego systemu bezpieczeństwa w zakresie drogowym jest składnik skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych.

Doposażenie właściwych służb, odpowiedzialnych za ratownictwo drogowe, w sprawdzony, nowoczesny i wydajny sprzęt z pewnością podnosi skuteczność, jakość i szybkość prowadzonych akcji ratowniczych w transporcie drogowym.

Beneficjentem środków unijnych w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Całkowita wartość projektu to ok. 293 mln złotych, z czego wsparcie unijne projektu wyniesie prawie 249 mln złotych. Realizacja obejmie okres 2 lat i potrwa do IV kwartału 2023 roku.

Projekt, który będzie realizowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej jest kolejnym przykładem wsparcie ze środków UE dla działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Zakupiony sprzęt zwiększy mobilność, czas reakcji i skuteczność w pracy strażaków na terenie Polski, co ma znaczący wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa wśród pieszych i kierowców – mówi Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

O projekcie

Projekt będzie realizowany w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Z funduszy europejskich wspieramy służby ratownictwa technicznego, by podnosić bezpieczeństwo na drogach. Sprzęt, który strażacy kupią dzięki pieniądzom z tego projektu, będzie ratował życie i zabezpieczał zdrowie uczestników zdarzeń drogowych. Państwowa Straż Pożarna będzie mogła skuteczniej i szybciej docierać na miejsce. Nowoczesny sprzęt pozwoli oszczędzać cenne sekundy, które często przesądzają o życiu i zdrowiu ludzi – powiedziała Katarzyna Zielińska-Heitkotter, zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przedmiotem Projektu jest doposażenie Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym. W ramach Projektu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt i samochody ratownicze służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w łącznej ilości 289 szt., w tym:

 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (standard podstawowy), napęd 4×4 – 7 szt.;
 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GBA – standard pierwszowyjazdowy), napęd 4×4 – 57 szt.;
 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GBA – standard pierwszowyjazdowy), napęd 4×2 – 15 szt.;
 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy z systemem piany sprężonej (GBA – standard pierwszowyjazdowy), napęd 4×4 – 16 szt.;
 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy z systemem piany sprężonej (GBA – standard pierwszowyjazdowy), napęd 4×2 – 11 szt.;
 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją cięcia (GBA – standard pierwszowyjazdowy), napęd 4×4 – 14 szt.;
 • ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4×4 – 37 szt.;
 • ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4×2 – 7 szt.;
 • ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard pierwszowyjazdowy), napęd 4×4 – 36 szt.;
 • mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą – 22 szt.;
 • lekki samochód zaopatrzeniowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 25 szt.;
 • samochód zaopatrzeniowy o ładowności min. 6 t – 5 szt.;
 • średni samochód ratownictwa technicznego (z żurawiem hydraulicznym) – 5 szt.;
 • lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy dla SGRT – 25 szt.;
 • lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy z napędem terenowym dla SGRChem-Eko – 7 szt.

Zakupiony sprzęt zostanie rozdysponowany do jednostek Państwowej Straży Pożarnej na obszarze całego kraju.

Podpisana umowa o dofinansowanie ze środków europejskich kolejnego elementu systemu bezpieczeństwa drogowego to ważny krok w stronę rozwoju ratownictwa drogowego w Polsce. Odpowiednie doposażenie służb w tym obszarze jest kluczowe, aby mogły one skutecznie przeprowadzać akcje ratownicze na polskich drogach – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Główny cel projektu

Głównym celem Projektu jest optymalna efektywność prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym przez Państwową Straż Pożarną na obszarze Polski. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 • zwiększenie zakresu wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym;
 • ograniczenie skutków zagrożeń dla ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia;
 • skrócenie czasu i poprawę efektywności prowadzenia działań ratowniczych.
Szczegóły projektu

Beneficjent: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Numer i nazwa projektu: POIS.03.01.00-00-0072/22. Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V.

Całkowita wartość projektu: 292 860 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 292 860 000,00 PLN
Wartość dofinansowania UE: 248 931 000,00 PLN

Aleksander Wyszyński, Wydział do spraw Komunikacji, Biuro Administracyjne,  Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Fotografia nagłówkowa: CUPT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »