Strażacy będą likwidować zagrożenia wynikające ze zdarzeń radiacyjnych

W lutym br. w Sejmie został złożony rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Nowe przepisy nałożą na krajowy system ratowniczo-gaśniczy nowe zadania związane z likwidacją zagrożenia na wypadek zdarzenia radiacyjnego.

Nowelizacja ustaw ma na celu wdrożenie do prawa krajowego przepisów dyrektywy BSS, ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz dyrektywy NSD, ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych, a także dokonanie innych zmian prawa w odniesieniu do bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z oceny dotychczasowych przepisów, w szczególności w zakresie wskazanym w raporcie z misji Integrated Regulatory Review Service (IRRS) przeprowadzonej w Polsce w 2013 r. przez MAEA.

W zakresie ustawy o ochronie przeciwpożarowej zmiany – na pierwszy rzut oka – wydają się niewielkie, gdyż dotyczą zaledwie jednego artykułu 14. ustawy. Polegają na dodaniu ustępu 1b o treści:

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków bierze udział w likwidacji zagrożenia, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Zmiana ta skutkować będzie rozszerzeniem katalogu zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego o udział w likwidacji zagrożeń, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Jak zauważają projektodawcy:

W dotychczasowym stanie prawnym nie było służby przeznaczonej do działania w sytuacji zdarzenia radiacyjnego, a dotychczasowe faktyczne przygotowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej nie miało umocowania ustawowego. Zaproponowane brzmienie przepisu pozwoli na precyzyjne wskazanie – przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – zadań, obowiązków i procedur ratowniczych w przypadku udziału sił i środków Państwowej Straży Pożarnej podczas działań na miejscu zdarzenia radiacyjnego.

W związku z tym w artykule 14. ust. 2.dopisano punkt 6a w brzmieniu:

likwidacji zagrożenia, w tym działań ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego;

dzięki czemu rozszerzeniu ulegnie zakres upoważnienia ustawowego PSP do udziału w likwidacji zagrożeń powstałych w przypadku zdarzenia radiacyjnego. Według szacunków przedstawionych przez Komendę Główną PSP dostosowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do realizacji zadań wynikających z nowych regulacji, w ciągu najbliższych 10 lat pochłoną 83 614 300 zł. Mowa tu zarówno o kosztach wyszkolenia strażaków i kadry dowódczej PSP, jak również zakupu specjalistycznego sprzętu, w tym symulatorów zagrożeń, pojemników do transportu materiałów promieniotwórczych oraz środków ochrony indywidualnej dla strażaków z jednostek ratowniczo-gaśniczych i 48 specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz jego utrzymania i serwisu.

Projekt trafił do sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W miniony wtorek (12.03) odbyło się jego pierwsze czytanie. Komisja skierowała projekt do dalszych prac w podkomisji nadzwyczajnej, powołanej dla jego rozpatrzenia. Posłowie na przygotowanie sprawozdania mają czas do maja br. Jeżeli ustawa zostanie uchwalona przez parlament i podpisana przez Prezydenta RP zmiany dotyczące ustawy o ochronie przeciwpożarowej wejdą w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »