Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – „Prawo stowarzyszeniach”, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku.

W celu założenia Ochotniczej Straży Pożarnej musi się zebrać co najmniej 15 członków założycieli, którzy na zebraniu założycielskim uchwalą statut, wybiorą Komitet Założycielski i wystąpią z wnioskiem do właściwego terenowo Sądu Okręgowego o rejestrację OSP.

Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów w zakresie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, propagowania i realizacji działań statutowych.

Najwyższą władzą w Ochotniczej  Straży Pożarnej jest walne zebranie . Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy – „Prawo stowarzyszeń” oraz własnego statutu. Statut OSP określa: siedzibę, teren działania, cele i sposoby działania, prawa i obowiązki członków, władze (walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna), majątek i fundusze OSP oraz zmiany statutu i rozwiązanie OSP.

CELE I ZADANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach obrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 5. Reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikają

Członkami OSP mogą być:

 • osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych
 • małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych
 • osoby prawne.

Członkowie dzielą się na:

 1. członków czynnych
 2. członków honorowych
 3. członków wspierających
 4. członków młodzieżowych drużyn pożarniczych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »