Ochrona przeciwpożarowa i organizacja PSP

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. wprowadziła pojęcie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz  inne służby oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilno – prawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Nadzór nad systemem  pełni Minister Spraw Wewnętrznych i jest zobowiązany do określenia, poprzez  rozporządzenia wprowadzeniu szczegółowych zasad jego organizacji na obszarze powiatu, województwa i kraju.

Głównym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Zadania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego odpowiednio na obszarach (kraju, województwa czy też powiatu)  koordynują odpowiednio Komendant Główny PSP, Wojewoda lub Starosta. Natomiast gdy zachodzą  sytuacje nadzwyczajne  takie jak zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska systemem kierują Wojewoda i Starosta wykonują swoje zadania przy pomocy zespołów do spraw ochrony przeciwpożarowej, powoływanych na podstawie zasad określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

1 lipca 1992 r.  została powołana Państwowa Straż Pożarna jest to zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Jest organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są kolejno:

 • Komenda Główna,
 • Komenda Wojewódzka,
 • Komenda Powiatowa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
 • Jednostki badawczo – rozwojowe,
 • Centralne Muzeum Pożarnictwa

W skład komendy powiatowej wchodzą jednostki ratowniczo-gaśnicze

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

 • Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych.
 • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze.
 • kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności.
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
 • prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »