Będą zmiany w szkoleniach z kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ministerstwo Obrony Narodowej skierowało do uzgodnień projekt, opracowanego wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozporządzenia w sprawie sposobu i organizacji przeprowadzania szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W poniedziałek (19.04) na portalu Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia MSWiA i MON w sprawie sposobu i organizacji przeprowadzania szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Projekt (…) stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, z późn. zm.), zgodnie z którym Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej zostali zobowiązani, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, do określenia w drodze rozporządzenia sposobu i organizacji przeprowadzenia szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP), mając na względzie potrzebę przeszkolenia żołnierzy i pracowników jednostek podległych lub nadzorowanych w liczbie niezbędnej do sprawnego funkcjonowania tych jednostek – czytamy w uzasadnieniu.

Potrzebę nowelizacji rozporządzenia, projektodawcy uzasadniają koniecznością jego dostosowania do zmian, jakie w przedmiotowej materii wprowadziło Ministerstwo Zdrowia. Kolejny powód to zmieniające się potrzeby szkoleniowe wynikające z doświadczeń służb podległych obu resortom podczas działań antykryzysowych, przeciwepidemicznych, albo zabezpieczenia polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju.

Wśród najważniejszych zmian, względem obowiązującego obecnie rozporządzenia, jest zwiększenie możliwości prowadzenia szkolenia w innych podmiotach szkolących. Zdecydowano się więc zastąpić w rozporządzeniu nazwy konkretnych podmiotów, bardziej uniwersalnymi zapisami, które dadzą możliwość prowadzenia szkoleń w jednostkach organizacyjnych, jednostkach szkoleniowych, ośrodkach lub centrach szkolenia lub kształcenia, podległych lub nadzorowanych przez MSWiA lub MON.

W projekcie znalazły się też nowe wymogi dla kadry dydaktycznej. Mają one uwzględniać specyfikę działań poszczególnych służb (głownie w zakresie posiadania doświadczenia zawodowego w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, realizowania ustawowego obowiązku kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego, a także doświadczenia w realizacji zadań w obszarze ratownictwa specjalistycznego (technicznego, chemicznego, biologicznego, zdarzeń radiacyjnych oraz zdarzeń związanych ze skutkami wybuchów, itd.). Dopuszczona będzie również możliwość prowadzenia zajęć teoretycznych z wykorzystaniem technik komunikacji zdalnej.

Projektodawcy zaproponowali też zaktualizowanie nazw i zakresu zadań koordynatorów szkolenia i kierowników podmiotów szkoleniowych w poszczególnych służbach. Zmiany dotknęły również regulacji obejmujących ocenę jakości szkolenia i aktualizacji wiedzy ratowników.

Zgodnie z propozycją, rozporządzenie weszłoby w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt rozporządzenia z załącznikami

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: KP PSP Jarocin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »