Idą zmiany w strukturze organizacyjnej KG PSP. Trwają prace nad nowym statutem

Jest projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów nadającego nowy statut Komendzie Głównej PSP. Nowy statut miałby zastąpić dokument nadany Komendzie we wrześniu 2021 roku. Zmiany względem obecnego statutu obejmują przede wszystkim strukturę centrali Państwowej Straży Pożarnej.

Na portalu Rządowego Procesu Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Projekt rozporządzenia wraz z proponowanym statutem przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Proponowany statut zakłada przede wszystkim istotne zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu obsługującego Komendanta Głównego PSP.

Najważniejsze zmiany dotyczą utworzenia Biura Współpracy Międzynarodowej, jako samodzielnej komórki organizacyjnej.

Utworzenie wyspecjalizowanej komórki – Biura Współpracy Międzynarodowej, które istniało również w strukturze Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do 2021 roku, pozwoli na rozwijanie bardziej kompleksowych strategicznych partnerstw z podmiotami międzynarodowymi. Biuro będzie współdziałać z różnymi pionami Państwowej Straży Pożarnej oraz interesariuszami krajowymi w coraz bardziej złożonym systemie bezpieczeństwa.

– przekonują autorzy projektu statutu.

Samodzielną komórką stanie się również Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych.

Funkcjonowanie Inspektoratu Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych w ramach odrębnej komórki organizacyjnej wpłynie na poprawę sprawności realizacji zadań w zakresie informacji niejawnych i spraw obronnych oraz poprawi zabezpieczenie informacji niejawnych, spełniając wymogi właściwej organizacji ochrony informacji niejawnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

– czytamy w uzasadnieniu.

Samodzielne dotychczas stanowisko Audytu Wewnętrznego ma zostać włączone organizacyjnie w strukturę Biura Kadr. Zachowana zostanie jednak bezpośrednia podległość merytoryczna Audytora Wewnętrznego wobec kierownika jednostki, w zakresie realizowanych zadań.

Biuro Nadzoru powróci do starej nazwy Biura Kontroli, Skarg i Wniosków. Ta nazwa – zdaniem autorów projektu – lepiej odzwierciedla zakres zadań, jakimi zajmuje się Biuro.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sprawuje nadzór nad:

a) Akademią Pożarniczą, w zakresie wykonywania przez nią zadań jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,
b) pozostałymi szkołami, instytutami badawczymi Państwowej Straży Pożarnej oraz w zakresie dydaktycznym nad ośrodkami szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej,
c) Centralnym Muzeum Pożarnictwa.

– przypomina MSWiA.

Z kolei podstawowe obszary działalności tego biura to kontrola działań organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jak również załatwianie skarg, wniosków i petycji wpływających do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Do starej nazwy wróci również Biuro Bezpieczeństwa Informacji. Jej przekształcenie w Biuro Informatyki i Łączności wynika z wyłączenia Inspektoratu Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych.

Zmiana, która w 2021 roku wywołała sporo kontrowersji dotyczyła komórki odpowiedzialnej za sprawy operacyjne. Funkcjonujące dawniej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności włączono wówczas w nową strukturę Biura Planowania Operacyjnego. Nazwa ta nawiązywała historycznie do okresu sprzed powstania Państwowej Straży Pożarnej. Zmiana ta nie wszystkim przypadła do gustu, głównie ze względu na to, że dotychczasowa nazwa biura (funkcjonująca od 1992 roku) przyjęła się i była rozpoznawana. Po niespełna trzech latach Biuro Planowania Operacyjnego powróci do skróconej wersji starej nazwy –  Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa.

W proponowanej wersji statutu nie ma też przepisu, który w strukturze KG PSP powoływał rady stałe: Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa; Ochrony Dóbr Kultury; Odznaczeń i Wyróżnień. Zgodnie z propozycją ten poziom szczegółowości będzie określał regulamin organizacyjny Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ustalany przez jej szefa.

Umożliwi to sprawniejsze tworzenie i likwidowanie działających rad, dostosowane do bieżących potrzeb służby.

– przekonuje MSWiA.

Oprócz tego zaproponowano zmiany o charakterze redakcyjnym. To wszystko ma poprawić elastyczność zarządzania urzędem obsługującym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w aspekcie realizowanych przez niego ustawowych zadań.

Obecnie projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień i konsultacji. Zgodnie z założeń miałby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Projekt dostępny TUTAJ.


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »