Nowe rozporządzenie w sprawie badań strażaków OSP weszło w życie

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej. Weszło dzień po publikacji.

Z wejściem w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych utraciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Wymusiło to konieczność opracowania i przyjęcia nowych regulacji. Nowe rozporządzenie określa tryb, sposób, częstotliwość, a także zakres przeprowadzania badań lekarskich strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych (OSP).

Nowy dokument doprecyzowuje zakres i częstotliwość bezpłatnych okresowych badań lekarskich strażaka ratownika OSP oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika OSP. Zgodnie z tymi regulacjami strażacy/kandydaci na strażaków w wieku do 50 lat będą przechodzili badania co 2-3 lata. Z kolei starsi już co 1-2 lata.

W rozporządzeniu znalazły się też przepisy dotyczące odwołania się od orzeczenia wydanego przez lekarza. Zgodnie z tymi przepisami strażak ratownik OSP, kandydat na strażaka ratownika OSP lub podmiot kierujący na badanie, który nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia może za pośrednictwem lekarza, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania do właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, albo instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni – w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w WOMP. Orzeczenie wydane na podstawie ponownego badania będzie ostateczne.

W rozporządzeniu zawarto przepis przejściowy, zgodnie z którym do skierowania wójta, wniosku o przeprowadzenie ponownego badania oraz orzeczenia lekarskiego, wydanego lub złożonego na podstawie starego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia. Ponadto orzeczenia lekarskie wydane na podstawie starych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w czwartek (14.04). Weszło w życie z dniem następnym po opublikowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »