Nowe zasady wnioskowania o pieniądze z ubezpieczeń od ognia

W MSWiA trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. Potrzeba opracowania nowego aktu wynika z ustawy o OSP. Aktualne rozporządzenie straci moc z końcem 2022 roku.

Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego opublikowano projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu i trybu rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. Projektowane rozporządzenie określa sposób i tryb rozdziału środków finansowych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, których dysponentem jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Źródłem tych pieniędzy jest odpis zakładów ubezpieczeniowych, z wpływów jakie uzyskały z tytułu ubezpieczenia od ognia. Wysokość takiego odpisu to obecnie wartość 10% wpływów jakie firmy ubezpieczeniowe uzyskują z tytułu ubezpieczeń od ognia. O przyznanie tych środków – tak jak i obecnie – będą mogły wnioskować jednostki OSP, a także inne jednostki ochrony przeciwpożarowej wymienione w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oprócz związku ochotniczych straży pożarnych.

Zgodnie z propozycją zainteresowane jednostki będą wnioskowały o przyznanie środków finansowych do Komendanta Głównego PSP za pośrednictwem komendantów wojewódzkich PSP. Wnioski te powinny być uzupełnione o opinie właściwych komendantów powiatowych (miejskich) PSP. Obowiązek ten nie dotyczy wniosków składanych przez komendantów wojewódzkich PSP, czy szefów centralnych jednostek PSP. Z kolei wnioski o przyznanie środków finansowych, sporządzone przez komendantów powiatowych (miejskich) PSP, będą wymagały opinii właściwych terytorialnie komendantów wojewódzkich. W przypadku wniosków składanych bezpośrednio do Komendanta Głównego PSP przez komendantów wojewódzkich PSP oraz szefów centralnych jednostek PSP (CMP, CNBOiP, szkoły PSP) takie opinie nie będą wymagane.

Co się zmienia?

Najistotniejsza zmiana w zakresie rozdziału środków, względem aktualnie obowiązujących przepisów, polega na rezygnacji z planu wydatków na dany rok oraz wprowadzeniu odmiennego trybu procedowania w przypadku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do przyjętego trybu procedowania „na wniosek”.

Powyższe spowodowane jest sprawowaniem przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (uprawnionego na mocy ustawy do rozdziału środków finansowych) funkcji kierownika jednej z jednostek organizacyjnych uprawnionych do korzystania ze środków finansowych, będących przedmiotem regulacji projektowanego rozporządzenia – Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przyjęto tu metodę podejmowania decyzji w oparciu o wykaz potrzeb – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Rezygnacja z planu wydatków na dany rok – w opinii projektodawców – ma ułatwić procedowanie spraw.

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej Komendant Główny PSP jest dysponentem całej puli środków pochodzących z odpisu od ubezpieczeń od ognia. Połowę tej puli Komendant Główny PSP przekazuje ochotniczym strażom pożarnym. Drugą połowę zaś pozostałym uprawnionym jednostkom ochrony przeciwpożarowej: jednostkom organizacyjnym PSP, jednostkom organizacyjnym WOP, zakładowym strażom pożarnym, zakładowym służbom ratowniczym, gminnym (powiatowym, miejskim) zawodowym strażom pożarnym, innym jednostkom ratowniczym).

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Wynika to z faktu, że na mocy ustawy o ochotniczych straży pożarnych, z końcem 2022 roku przestanie obowiązywać obecne rozporządzenie regulujące przedmiotowe sprawy wydane dnia 30 czerwca 2017 r. Projekt skierowano do zaopiniowania Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP, związkom zawodowym działającym w Państwowej Straży Pożarnej, tj. Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność, NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz Związkowi Zawodowemu Strażaków „FLORIAN”.

Śledź proces legislacyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »