Zmiany w stanowiskach służbowych PSP

W MSWiA trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP. Powstaną dwa nowe stanowiska służbowe, a pojawią się także zmiany w zakresie wymagań do zajmowania części już funkcjonujących stanowisk.

Na początku sierpnia Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Rozporządzenie to reguluje kwestie zajmowania przez strażaków PSP stanowisk służbowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Określa ich rodzaje, maksymalne stopnie służbowe oraz dodatkowe wymagania dotyczące minimalnego stażu służby lub pracy i posiadanego wyksztalcenia. Zastąpi ono rozporządzenie wydane w styczniu 2020 roku.

W odróżnieniu od obowiązującego teraz rozporządzenia, w nowym zaproponowano dwa nowe stanowiska służbowe – rzecznika prasowego i psychologa. Oba stanowiska zostaną utworzone w Komendzie Głównej PSP, komendach wojewódzkich, jak również w szkołach. We wszystkich tych jednostkach będą to stanowiska określane jako oficerskie.

W strukturach poszczególnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na różnych stanowiskach służbowych pełnią służbę osoby sprawujące funkcję rzeczników prasowych i psychologów – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zmiana zakłada wydzielenie ich w strukturze etatowej stanowisk. Zamiarem resortu jest uporządkowanie wymagań kwalifikacyjnych jakie muszą spełniać osoby na wspomnianych stanowiskach.

Przez utworzenie dedykowanych stanowisk do wykonywania tych funkcji i określenie minimalnych wymagań na tych stanowiskach, podkreśla się również bardzo istotną rolę jaką odgrywają te osoby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, co uwidoczniło się szczególnie podczas pandemii COVID-19 oraz kryzysu migracyjnego spowodowanego wojną w Ukrainie – przekonuje resort spraw wewnętrznych i administracji.

Minimalne wymagania dla rzeczników prasowych to posiadanie wykształcenia magisterskiego, a także przynajmniej 10-letni staż służby. Jak wyjaśnia MSWiA:

Stanowisko (…) tworzy się z myślą o osobach posiadających określone kwalifikacje oraz ponadprzeciętne predyspozycje i umiejętności w zakresie kontaktów Państwowej Straży Pożarnej z mediami i w zakresie prewencji społecznej.

W przypadku psychologów nie jest istotny staż służby. Pod uwagę bierze się posiadanie odpowiedniego wykształcenia, jak również posiadanie prawa do wykonywania zawodu psychologa.

Co jeszcze?

Nowe rozporządzenie umożliwi aspirantom pełniącym służbę w komendach wojewódzkich zajmowanie stanowiska zastępcy dyżurnego operacyjnego. Aspiranci będą mogli również pełnić funkcję dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym stanowiska te są dedykowane oficerom. Zmiany te wiążą się jednak z wprowadzeniem dodatkowych wymagań z zakresu wykształcenia i stażu służby aspirantów. Kolejną nowością jest umożliwienie podoficerom zajmowania stanowisk dowódców zastępów w JRG.

Powyższe zmiany – jak wyjaśnia MSWiA – wynikają z potrzeby stworzenia odpowiednio elastycznych rozwiązań w zakresie mianowania strażaków na stanowiska służbowe, w ramach których oprócz wykształcenia ogólnego i pożarniczego, premiowane będzie również wieloletnie doświadczenie zawodowe, szczególnie istotne na stanowiskach związanych z realizacją zadań operacyjnych, w tym związanych z udziałem i kierowaniem działaniami ratowniczymi.

Inną istotną zmianą jest umożliwienie kierowania absolwentów szkół strażackich (oficerów i aspirantów) do służby stałej w komendach powiatowych, na stanowiskach w systemie codziennym. Aktualne regulacje nie dają takiej możliwości. Przez to trafiają oni głównie do służby w podziale bojowym jednostek ratowniczo-gaśniczych. Jest to kolejny ukłon w stronę kierowników jednostek organizacyjnych PSP, mający na celu zmniejszenie liczby wakatów na stanowiskach w systemie codziennym. Tutaj zastosowano jednak dość istotny „haczyk”.

Mając jednak na uwadze rolę jaką odgrywa doświadczenie operacyjne w karierze strażaka, w ramach przedmiotowych zmian, wprowadzono dodatkowe obostrzenie, zgodnie z którym przyjęcie absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko w codziennym rozkładzie czasu służby, musi być odpowiednio uzasadnione i wymaga uzyskania zgody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – napisano w uzasadnieniu.

W ten sposób MSWiA daje do zrozumienia, że na tych stanowiskach nadal premiowani będą doświadczeni funkcjonariusze. Z proponowanego rozwiązania będzie można korzystać w wyjątkowych sytuacjach.

Głównym celem wprowadzenia projektowanych zmian jest dalsze optymalizowanie struktury stanowisk w Państwowej Straży Pożarnej, tak aby w większym stopniu dostosować wymagania związane z poziomem doświadczenia zawodowego oraz posiadanym wykształceniem do rodzaju zadań wykonywanych przez strażaków w ramach konkretnej grupy stanowisk służbowych – przekonuje MSWiA.

Aktualnie projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień i konsultacji, w których uczestniczą strażackie związki zawodowe. MSWiA zwróciło się również o opinię do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Zgodnie z planem, nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »