Opinia techniczna dla używanych samochodów pożarniczych. O czym warto wiedzieć?

Jak już informowaliśmy do uzgodnień międzyresortowych trafił przygotowany w MSWiA projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wśród tematów, jest jeden niezwykle istotny dla ochotniczych straży pożarnych.

Mowa oczywiście o wprowadzeniu nowego dokumentu; opinii technicznej, która będzie wydawana dla samochodów pożarniczych. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Najistotniejsza, proponowana zmiana to dodanie do ustawy artykułu 7a, regulującego kwestie związane z wydawaniem opinii technicznej, niezbędnej dla wprowadzenia do użytku samochodów używanych z zagranicy. Celem proponowanych zmian jest uproszczenie oraz obniżenie kosztów uzyskania dopuszczeń dla tego typu pojazdów. Ma być łatwiej i taniej, ale będą też obowiązki.

Projekt ustawy daje możliwość użytkowania jednostkom ochrony przeciwpożarowej (w tym jednostkom organizacyjnym Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowym strażom pożarnym, zakładowym służbom ratowniczym, gminnym oraz powiatowym (miejskim) zawodowym strażom pożarnym, terenowym służbom ratowniczym, ochotniczym strażom pożarnym i innym służbom ratowniczym) pojazdów pożarniczych, które przez co najmniej pięć lat były używane na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Republice Turcji oraz w państwach członkowskich EFTA będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Okres co najmniej pięciu lat liczony będzie od daty pierwszej rejestracji poza granicami Polski. Użytkowanie takich pojazdów będzie jednak wymagało wcześniejszego uzyskania pozytywnej opinii technicznej, która wydawana będzie bezterminowo i jednostkowo dla każdego z pojazdów, w ramach indywidualnego postępowania przez instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej (CNBOP-PIB w Józefowie koło Warszawy).

Projektodawca nakłada na nabywców, właścicieli i użytkowników pojazdów, które uzyskały pozytywną opinię techniczną obowiązek poinformowania CNBOP-PIB o dokonaniu w pojeździe zmian konstrukcyjnych, materiałowych lub technologicznych, które mogą mieć wpływ na właściwości użytkowe pojazdów, rozszerzenie lub zmianę ich zastosowania. Informacja taka powinna być, rzecz jasna, przekazana jeszcze przed ponownym włączeniem pojazdu do dalszego użytkowania. Na podstawie wspomnianej informacji CNBOP-PIB będzie przeprowadzał kontrolę wpływu wprowadzonych zmian na spełnienie wymagań techniczno-użytkowych. W zależności od wyniku kontroli CNBOP-PIB będzie mógł utrzymać w mocy wydaną wcześniej opinię, zmienić ją, jak również cofnąć. Co istotne zarówno wydanie opinii, jak również przeprowadzenie kontroli będzie odpłatne. Według wstępnych szacunków Komendy Głównej PSP i MSWiA, byłby to koszt kilku tysięcy złotych, przy ok. 60-70 tys. złotych za wydanie świadectwa dopuszczenia.

Po wejściu w życie ustawa zobowiąże ministra właściwego do spraw wewnętrznych (MSWiA), do wydania rozporządzenia, w którym określi m.in. tryb wydawania opinii technicznej, przeprowadzenia kontroli, wymagania techniczno-użytkowe dla pojazdów, wymagane dokumenty, jak również szczegółowe czynności wykonywane przy wydawaniu, kontroli albo cofaniu opinii jak również wysokość opłat. Należy pamiętać, że projektodawca zostawił możliwość jednostkom ochrony przeciwpożarowej  ubiegania się o świadectwo dopuszczenia dla samochodu używanego. Samochody nowe, do wprowadzenia do użytku, tak jak dotychczas będą musiały posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydawane przez CNBOP-PIB. Według informacji KG PSP z proponowanych ułatwień będą mogły skorzystać 16 153 jednostki OSP oraz 183 inne jednostki ochrony przeciwpożarowej (ZSP/ZSR, WOP, LSRG).

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Przed nim jeszcze długa droga legislacyjna w parlamencie. Czy propozycje MSWiA dotyczące opinii technicznej zostaną zachowane w obecnym brzmieniu? Czy zostaną zmienione? O tym przekonamy się w ciągu najbliższych miesięcy. Przepisy zawarte w ustawie mają wejść w życie od 1 lipca bieżącego roku.

Foto nagłówkowe: Fb OSP Aleksandrów Kujawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »