Rząd proponuje nowe świadczenia dla mundurowych i ich rodzin

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów zajęła się dwoma projektami ustaw. Dotyczą one nowych świadczeń dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, a także dla rodzin żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Na wtorkowym (10.01) posiedzeniu Rada Ministrów zajmowała się dwoma projektami ustaw ustanawiającymi nowe świadczenia dla żołnierzy i funkcjonariuszy, a także członków rodzin poległych na służbie żołnierzy i funkcjonariuszy. Prace nad oboma projektami prowadziło MSWiA.

Pierwszym jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Zgodnie z propozycją funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej i żołnierze zawodowi otrzymają nowe świadczenie po 15 latach służby.

Samego projektu dotychczas nie opublikowano, nie trafił również do Sejmu. Jak informuje MSWiA:

Wysokość świadczenia będzie wynosiła 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, zwiększanego o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby.

Ponadto:

Po przekroczeniu 25. roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 proc. i będzie wypłacane niezależenie od innych pobieranych dodatków i świadczeń, w tym świadczenia motywacyjnego w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby. Po osiągnięciu przez funkcjonariuszy 32 lat wysługi emerytalnej świadczenie za długoletnią służbę będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury – informuje resort spraw wewnętrznych.

Niezależnie od tego, kiedy ustawa wejdzie w życie, nowe rozwiązania obowiązywałyby ze skutkiem od 1 marca 2023 r.

Świadczenia dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy

Projekt drugiej, przyjętej na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów, ustawy zakłada ustanowienie świadczenia pieniężnego, które będzie przysługiwało członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

Zgodnie z propozycją autorów projektu uprawnionymi do pobierania świadczenia byliby: małżonkowie funkcjonariusza, dzieci poniżej 18. roku życia oraz dzieci uczące się do 24. lub 25. roku życia, a także – bez względu na wiek – gdy do 18. roku życia stały się one całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji, jak również rodzice zmarłego.

Małżonkowie i sieroty zupełne po zmarłym funkcjonariuszu lub żołnierzu otrzymają świadczenie w wysokości 100% przeciętnego uposażenia w danej formacji. Z kolei rodzice lub każde inne dziecko w wysokości 50% przeciętnego uposażenia w danej formacji. Co ważne świadczenie w tej samej wysokości będzie przysługiwało również uprawnionym członkom rodziny strażaka ratownika OSP, który poniósł śmierć w związku z udziałem w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej albo ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu.

Omawiane świadczenie będzie przyznawane na wniosek uprawnionych osób. Niezbędne będzie potwierdzenie faktu, że śmierć żołnierza lub funkcjonariusza nastąpiła w związku z wymienionymi wyżej okolicznościami. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

Projekt ustawy – podobnie jak omawiany wyżej – niebawem powinien trafić pod obrady Sejmu. Zgodnie z założeniem, ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Fotografia nagłówkowa: KW PSP Katowice


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »