Piwo na festynach OSP? Tak… Ale tylko z kasą rejestrującą

Czy druhowie OSP mogliby sprzedawać piwo na festynach bez kasy rejestrującej? Jeden z posłów, w imieniu druhów z ziemi tarnowskiej, zapytał o to w interpelacji skierowanej do Ministra Finansów, wskazując na problemy wynikające z takiego obowiązku. Jaką odpowiedź uzyskał?

Misja ochotniczych straży pożarnych nie ogranicza się tylko do działalności ratowniczej. To również prewencja, czy szeroko rozumiana działalność kulturalna i kulturotwórcza. Ten rodzaj działalności statutowej realizowany jest m.in. przez organizację imprez plenerowych lub innych okolicznościowych uroczystości. Służą one integrowaniu się lokalnej społeczności, nierzadko poprzez sportową rywalizację, ale też pozwalają  stowarzyszeniu jakim jest ochotnicza straż pożarna co nieco zarobić.

Sposobem na podreperowanie budżetu jest sprzedaż, w trakcie takiego festynu, różnych towarów. Czy to samodzielnie przygotowanej żywności i napojów, albo rękodzieł. Zysk z takiej sprzedaży trafia na konto OSP. Według wielu takie imprezy nie mogą obejść się bez sprzedaży piwa. I tutaj pojawia się problem, któremu poseł KP PiS Piotr Sak poświęcił interpelację skierowaną do Ministra Finansów.

Poseł Piotr Sak, występując w imieniu druhów OSP z terenu ziemi tarnowskiej, wskazuje na problem obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej obrotów ze sprzedaży piwa na imprezach plenerowych, których organizatorem są OSP.

W świetle ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami. Z racji tego posiadają osobowość prawną. Jednak nie prowadzą działalności gospodarczej, ani nie spełniają przesłanek do zakwalifikowania ich jako podatników podatku od towarów i usług – przypomina Piotr Sak.

Dalej poseł Piotr Sak wskazuje, że:

Działalność wprost wynikająca ze statutów tych jednostek, polegająca na organizacji okolicznościowych imprez plenerowych i sprzedaży na nich m.in. piwa, powinno stanowić wyłączenie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Cały dochód wchodziłby do majątku stowarzyszeń, które często mają niewielkie możliwości na pozyskanie funduszy z innych źródeł.

Piotr Sak zapytał Ministra Finansów czy jego resort dostrzega wskazaną problematykę i rozważa wprowadzenie zwolnień od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży posiłków i napojów, w tym piwa, przy zastosowaniu kasy fiskalnej przez OSP podczas imprez plenerowych? Zapytał również czy są plany nowelizowania przepisów w tym zakresie.

Co na to Minister Finansów?

Odpowiedzi na zadane przez posła pytania udzielił wiceszef MF Artur Soboń. Przypomniał on, że prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ma charakter obowiązkowy i powszechny. Wynika on z przepisów „ustawy o VAT”. Jak dodał przepisy tej ustawy pozwalają Ministrowi Finansów na zwolnienie, w drodze rozporządzenia, na czas określony niektórych
grup podatników i niektórych czynności z tego obowiązku.

Minister Finansów skorzystał z tego uprawnienia i w rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących określił zakres zwolnień podmiotowych, przedmiotowych i przedmiotowo-podmiotowych z obowiązku
stosowania kas rejestrujących.

Rozporządzenie to nie przewiduje szczególnych zwolnień dla sprzedaży na imprezach plenerowych – festynach z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – odpowiada Soboń.

W tym przypadku, osoby sprzedające mogą jednak skorzystać ze zwolnienia na zasadach ogólnych, zwłaszcza w związku z osiągnięciem obrotów nieprzekraczających co do zasady 20.000 zł. Zwolnienie takie nie obejmuje jednak sprzedaży m.in. wyrobów tytoniowych, czy alkoholowych (także piwa). Stąd też sprzedaż takich wyrobów jest obligatoryjnie objęta ewidencjonowaniem za pomocą kasy rejestrującej. Dlaczego?

Szczególny charakter wskazanych w interpelacji towarów (piwo) przejawiający się tym, że w obrocie tego typu towarami występuje wysokie ryzyko występowania nadużyć podatkowych, powoduje, że nie jest zasadne obejmowanie ww. zwolnieniem ich sprzedaży, chociażby sprzedaż ta realizowana była w okolicznościach szczególnych, tzn. np. w trakcie festynów organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną – wyjaśnia w dalszej części odpowiedzi na interpelację wiceminister Soboń. 

Resort finansów zwraca też uwagę na to, że regulacje rozporządzenia nie przewidują także szczególnych tytułów zwolnieniowych dla sprzedaży dokonywanych przez ochotnicze straże pożarne podczas organizacji festynów.

Jak zaznaczono, również poprzednie rozporządzenie dotyczące szczególnych zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących nie przewidywało takich szczególnych rozwiązań dla OSP.

Przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Finansów przekazał również, że wprowadzenie zwolnienia od obowiązku ewidencji za pomocą kas rejestrujących sprzedaży piwa, bez względu na to,
przez kogo byłby ten towar dystrybułowany nie jest aktualne przewidywane.

Reasumując.

Sprzedaż piwa w trakcie imprez okolicznościowych, festynów organizowanych przez OSP jest możliwa, ale pod bezwzględnym warunkiem jej ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Rodzi się jednak wątpliwość czy taką działalność można godzić z – zapisanym w statutach wielu OSP –  propagowaniem zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i kultury w ogóle.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »