Ćwiczenia WRZOSY 2024 dla modułu GFFFV Poznań

W dniach 3-5 kwietnia 2024 r., na terenie powiatu złotowskiego odbyły się wojewódzkie ćwiczenia pk. WRZOSY 2024, przeznaczone dla Modułu GFFFV Poznań (Modułu gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów).

Realizację poszczególnych założeń, poprzedziło wysłanie dyspozycji do wyznaczonych jednostek organizacyjnych PSP woj. wielkopolskiego oraz proces kompletowania niezbędnych informacji, a także wymaganej dokumentacji. Proces ten, przeprowadzony został we wtorek 2 kwietnia. Wszystkie zastępy, dotarły do wyznaczonego w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Złotowie rejonu koncentracji w środę, do godziny 11:00. Tam też odbyła się ostateczna weryfikacja zasobów Modułu, posiadanej dokumentacji oraz wyposażenia. Zorganizowano również odprawę z uczestnikami ćwiczeń, w której uczestniczył p. o. Komendanta Powiatowy PSP w Złotowie – st. kpt. Krzysztof Olczak. Po jej zakończeniu, uformowano kolumnę pojazdów, celem sprawnego przejazdu do miejsca wyznaczonego pod budowę bazy operacji. Miejsce to, znajdowało się w lesie nieopodal miejscowości Okonek (gm. Okonek).

Pierwszy dzień ćwiczeń, upłynął pod znakiem budowy obozowiska oraz organizacji pracy sztabu. W godzinach popołudniowych, ćwiczący wzięli udział w przygotowanych epizodach warsztatowych, poruszających tematykę czytania map leśnych oraz budowy progresywnej linii gaśniczej. Całość, zwieńczyła odprawa wieczorna Modułu.

Odprawą rozpoczęto również drugi dzień ćwiczeń, po czym przystąpiono do dalszej realizacji zaplanowanych epizodów warsztatowych. Podczas tegorocznej edycji ćwiczeń, uczestnicy mieli możliwość nabycia nowej, jak i doskonalenia posiadanej już wiedzy w zakresie zastosowania wyciągarek na samochodach pożarniczych, obsługi zbiorników przenośnych i praktycznych aspektów budowy punktów czerpania wody czy też możliwości zastosowania pian gaśniczych przy budowie pasów zaporowych.

Następnie, przystąpiono do realizacji epizodów praktycznych. Główny z nich, zakładał konieczność przygotowania linii obrony w odpowiednio wybranym miejscu, a także zorganizowanie wydajnego systemu zaopatrzenia wodnego w oparciu o rozpoznany punkt czerpania wody. Powyższe, zrealizowano metodą przetłaczania na dystansie około 2 kilometrów przy wykorzystaniu 2 linii wężowych 110. Układ ten, pozwolił na podanie około 4000 litrów wody na minutę w miejscu natarcia na pożar. Działania te, uzupełnił samolot gaśniczy Lasów Państwowych który dokonał zrzutu wody.

Kilkanaście minut później, sztab działań odebrał informację o zbliżającym się kolejnym froncie pożaru. Z przekazanych informacji wynikało, iż strażakom przyjdzie się mierzyć z pożarem o dużej energii oraz znacznej szybkości rozprzestrzeniania się. W związku z powyższym, dowódcy operacyjni polecili ustawić zastępy w wybranym (po wcześniejszej analizie dostępnych materiałów palnych) miejscu i podać „dużą, szybką wodę” w natarciu na front. Po raz kolejny, działania gaśnicze wspierał statek powietrzny LP, tym razem zabezpieczając teren za linią obrony, skutecznie podając pianę gaśniczą na wyższe partie drzew, ograniczając tym samym możliwość powstawania kolejnych pożarów przez ognie lotne.

W trakcie realizacji głównych epizodów, w okolicy dochodziło do kolejnych pożarów, które wymagały natychmiastowej reakcji. W jednym z przypadków, konieczne okazało się przeprowadzenie wycinki mniejszych drzew i krzewów, które skutecznie uniemożliwiały dotarcie do źródła pożaru.

Trzeci dzień ćwiczeń w całości został poświęcony na podsumowanie dotychczasowych działań. Każdy z dowódców realizujący działania na poszczególnych epizodach dokonał ich szczegółowego omówienia, uwzględniając zakładany cel, sposób realizacji oraz wstępne wnioski. Następnie przystąpiono do zwijania obozowiska, w trakcie którego wyznaczeni funkcjonariusze komponentu dowódczego szczegółowo przeanalizowali podjęte działania a rozjemcy ćwiczeń przedstawili główne wnioski i spostrzeżenia.

Ćwiczenia, wizytował p. o. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego – st. bryg. Tomasz Wiśniewski. Pan komendant, podziękował ćwiczącym za wkład w długoletni rozwój Modułu oraz zaangażowanie w jego działalność, podkreślając istotę regularnych ćwiczeń i ciągłego procesu doskonalenia zawodowego.

Przez cały okres ćwiczeń, nad właściwą pracą Modułu oraz prawidłowym obiegiem informacji czuwała 4-osobowa obsada Samochodu Dowodzenia i Łączności. Ich zadaniem, była koordynacja prowadzonych działań, organizacja łączności, tworzenie i standaryzowanie dokumentacji operacyjnej wykorzystywanej podczas międzynarodowych aktywacji czy też prowadzenie monitoringu sił i środków.

Ponadto, do udziału w ćwiczeniach w roli obserwatorów zaproszono przedstawicieli woj. podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego – członków Modułów GFFFV Białystok oraz GFFFV Olsztyn. Spotkanie, okazało się doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie organizacji pracy Modułu.

Opracował: mł. kpt. Waldemar Wielgosz – WPO, Autor zdjęć: mł. kpt. Waldemar Wielgosz – WPO


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »